ما همه روزه از ساعت 09:00 صبح تا 10:00 شب باز هستیم

سنسور جریان هوای جرمی که هنگام رانندگی در برف پرتاب می شود